લેઇટ ફી સાથે પ્રવેશ ચાલુ છે (Certificate, Diploma, Graduation, P.G.Courses) (Vocational & Professional Courses)

 

તા.01/08/2017 થી 10/08/2017 સુધી લેઇટ ફી રૂI.200/- સાથે

તા.11/08/2017 થી 20/08/2017 સુધી લેઇટ ફી રૂI.400/- સાથે